Opastimet ja opasteet

Helsingin metro, opastimet
The semaphores and signals of the Helsinki metro

Metron opastimet ja opasteet

Seuraavassa opastimia ja niiden opasteita, joita tavallisella metromatkalla voi nähdä.

Opastimien tunnukset alkavat Hakaniemen asetinlaitealueella kirjaimella A tai B, Herttoniemen alueella C tai D, Kontulan alueella F tai G ja Vuosaaren alueella H tai L. Metrovarikolla tunnukset ovat E (eteläpuoli), P (pohjoispuoli) ja K (koestusraide). Toinen kirjain on järjestyksessä annettu, esim. A-AB-AC-AD jne.
Esiopastimen tunnus on E ja sen jälkeen pääopastimen tunnus jonka toimintaan ne liittyvät, Esim. E-HD.
Pääopastimella voi olla kaksi esiopastinta, jolloin tunnukset ovat esim. E-HD 1 ja E-HD 2. Kakkonen on lähinnä pääopastinta.
Hätäopastimet ennen laituria ja laiturin jälkeen alkavat H-kirjaimella, mutta niissä on myös sen pääopastimen tunnus jonka toimintaan ne liittyvät. Esim. hätäopastin H-HD liittyy pääopastimeen HD.

The semaphores and signals of the metro

Below are some semaphores and their signals to be seen during a regular metro trip.

The semaphore signs start in the Hakaniemi switchover area with the letter A or B, in the Herttoniemi area with C or D, in the Kontula area with F or G and in the Vuosaari area with H or L. At the metro depot, the signs are E (south), P (north) and K (testing track). The second letter has been given in alphabetical order, e.g. A-AB-AC-AD etc.
The sign of a pre-signal is E and after that the sign of the primary signal to which they relate, e.g. E-HD. A primary signal may have two pre-signals, in which case the signs are e.g. E-HD 1 and E-HD 2. Number two would then be closest to the primary signal.
The emergency signals before and after the platform begin with the letter H but they also bear the sign of the primary signal they relate to. For instance, the emergency signal H-HD relates to the primary signal HD.

Pääopastin (Po):
– Pääopastin antaa opasteen siitä, voidaanko vai ei ajaa opastimesta alkavalla rataosuudella.
– Pääopastin sijoitetaan paikalliset ja näkyvyysolosuhteet huomioon ottaen joko raiteen oikealle tai vasemmalle puolelle
Epäselvissä tapauksissa asetetaan nuoli opastimen yhteyteen osoittamaan raidetta, jota opastimella tarkoitetaan.

– Pääopastimeen kuuluu raiteiden väliin asennettu, pakkopysäytyslaitteistoon kuuluva ratamagneetti, joka on toiminnassa silloin, kun pääopastin näyttää seis – tai poikkeusopastetta.
Toiminnassa oleva ratamagneetti aiheuttaa junassa pakkojarrutuksen.
– Kulkutiehen nähden pääopastimet jaetaan lähtö-, tulo- ja väliopastimiin.
– Jokainen pääopastin on merkitty mustalle pohjalle kahdella valkoisella tai punaisella kirjaimella, joista ensimmäinen ilmoittaa
raiteen ja toinen opastimen sijainnin aluevalvomon alueella.Primary signal (Po):
– A primary signal shows a signal of whether or not you can drive through the track section beginning from the signal.
– A primary signal is placed observing the local and visibility circumstances either to the right or to the left of the track.
In unclear cases, an arrow is placed to the signal to show the track the signal refers to.
– A part of the primary signal is a track magnet, installed between the rails as a part of the forced stopping equipment. It is operational when the primary signal is showing a stop or an exception signal. A functional track magnet will cause a forced braking of the train.
– According to their position in the traffic way, the primary signals are divided into departure, arrival and intermediate signals.
-Each primary signal is marked on black background with two white or red letters, the first of which shows the track and the second the location of the signal in the area control area.
Pääopastimen opasteet: / The signs of a primary signal:
-Opaste ”Po 0”, Seis-opaste.
-Seis
-Pakkopysäytyslaitteen ratamagneetti on toiminnassa.
-Juna on pysäytettävä seis-opasteen antopaikalle.
– Signal ”Po 0”, Stop signal.
– Stop
– The track magnet of the forced stopping equipment is operational.
– The train must be stopped at the showing location of the stop signal.
-Opaste ”Po 1”, Aja-opaste
– Ajo suurimmalla sallitulla raidenopeudella. (Keskustan tunnelissa (RL-SN) 70 km/h, muualla 80 km/h)
-Pakkopysäytyslaitteen ratamagneetti ei ole toiminnassa.
-Ajolupa seuraavalle pääopasteen antopaikalle.
-Mikäli muut nopeusopasteet edellyttävät pienempää ajonopeutta, on ne otettava huomioon.
-Opaste kumoaa kiinteän nopeusopasteen.
-Signal ”Po 1”, Drive signal
-Drive at maximum allowed track speed (in the city centre tunnel (RL-SN) 70 km/h, elsewhere 80 km/h)
-The track magnet of the forced stopping equipment is not operational
– Permission to drive to the next showing location of a primary signal
– In case other speed signals require a lower driving speed, they have to be followed
– A signal overrides a fixed speed signal.
-Opaste ”Po 2”
-Aja, kulkutiellä on 35 km/h nopeusrajoitus. (esim vaihde käännetty poikkeavalle raiteelle.)
-Pakkopysäytyslaitteen ratamagneetti ei ole toiminnassa.
-Tästä alkaa hitaasti ajettava raideosuus, joka päättyy seuraavalle opasteenantopaikalle.
-Mikäli muut nopeusopasteet edellyttävät pienempää ajonopeutta, on ne otettava huomioon
-”Vääränraiteenajossa” voidaan kiinteällä nopeusrajoitusmerkillä antaa lupa ajaa suurempaa nopeutta. Kiinteän nopeusmerkin voimassaolo päättyy seuraavalle pääopastimelle.
– Signal ”Po 2”
– Drive, the speed limit for the traffic way is 35 km/h
– The track magnet of the forced stopping equipment is not operational
– The start of a low-speed track section that ends at the next signal showing location
– In case other speed signals require a lower driving speed, they have to be followed
-In ”wrong track driving”, a permission to drive at a higher speed may be given with a fixed speed limit sign. It is in force to the next primary signal.
-Opaste ”Po 3”, Järjestelyajo (kytkentäopaste)
-Ajo varatulle raiteelle. Kulkutiellä on 20 km/h nopeusrajoitus.
-Pakkopysäytyslaitteen ratamagneetti ei ole toiminnassa.
-Tästä opastimesta alkaa hitaasti ajettava raideosuus ja päättyy kohderaiteelle tai seuraavalle pääopasteen
antopaikalle.
-Kääntö-, huolto- tai säilytysraide voi olla varattu tai se voi olla päättyvä raide.
– Signal ”Po 3”, Arrangement driving (coupling signal)
– Drive to the reserved track. The traffic way has a speed limit of 20 km/h.
– The track magnet of the forced stopping equipment is not operational.
– The start of a low-speed track section that ends at the destination track or at the next signal showing location
– The turn, maintenance or repository track may be reserved or it can be an ending track.
-Opaste ”Pk 0”, Poikkeusopaste
-”Seis” -pysähdyksen jälkeen ”Aja kuljettajan vastuulla” seuraavalle opasteenantopaikalle.
-Pakkopysäytyslaitteen ratamagneetti on toiminnassa.
-Opaste on voimassa niin kauan kuin valkoinen valo palaa (n. 20 sek., jona aikana opaste on ohitettava.
-Nopeusrajoitus 35 km/h.
-Ajonopeus on kuitenkin pidettävä pienempänä, jos kiinteät nopeusmerkit tai muut olosuhteet sitä edellyttävät.
-Ajo kuljettajan vastuulla alkaa tältä opastimelta ja jatkuu ohi seuraavan opastimen aina sitä seuraavalle opasteen antopaikalle
-Kuljettajan tulee ajaa seuraavalle pääopasteen antopaikalle ja otettava yhteys aluevalvomoon.
-Vääränraiteen ajossa kiinteällä nopeusmerkillä annettu korkeampi nopeusrajoitus ei ole voimassa.
– Signal ”Pk 0”, Exception signal
– After the ”Stop” stopping ”Drive at driver’s responsibility” to the next signal showing location
– The track magnet of the forced stopping equipment is operational.
– The signal remains in force as long as the white light shows (ca 20 seconds during which the signal must be passed)
– Speed limit 35 km/h.
– Driving speed must, however, be kept lower if fixed speed signs or other circumstances require it.
– Drive at driver’s responsibility starts from this signal and remains pass the next signal all the way to the showing location of the following signal
– The driver must drive to the next primary signal showing location and contact the area control room.
– wrong track driving, a higher speed limit shown by a fixed speed sign is not in force.
Esiopastimen opasteet: / Signals of a pre-signal:
Esiopastin (Eo).
-Esiopastin ilmoittaa, mikä opaste on seuraavassa pääopastimessa.
-Esiopastin sijaitsee paikalliset näkyvyysolosuhteet huomioonottaen joko raiteen oikealla tai vasemmalla puolella.
-Esiopastimia käytetään aina kun paikallisten näkyvyysolosuhteiden vuoksi seuraavan pääopastimen antamaa opastetta ei ole havaittavissa riittävän kaukaa.
-Esiopastimen sijaintipaikkaa tai opastimen tunnistamiskohtaa ei yleensä voi pitää jarrutuksen aloituskohtana seuraavalle pääopastimelle tapahtuvaa pysähtymistä varten.
Pre-signal (Eo)
– A pre-signal shows which signal is shown in the next primary signal
– A pre-signal is situated according to local visibility circumstances either to the right or to the left of the track.
– Pre-signals are always used when due to local visibility circumstances the signal shown in the bext primary signal can not be observed from far enough.
– The location of a pre-signal or the observing point of a signal can not usually be regarded as a starting point for braking before stopping at the next primary signal.
-Opaste ”Eo 0”.
-Seuraava pääopastin seis (Po 0) tai nopeutta rajoittavassa asennossa (Po 2) tai ajo varatulle raiteelle (Po 3)
– Signal ”Eo 0”
– The next primary signal is Stop (Po 0) or in a speed limiting position (Po 2) or driving to a reserved track (Po 3).
-Opaste ”Eo 1”.
-Seuraava pääopastin aja-asennossa (Po1).
– Signal ”Eo 1”
– The next primary signal in Drive position (Po 1).
Muita opastimia ja opasteita: / Other signals:
-Opaste ”To 3”
(vilkkuva)
– Seis, hätäjarrutus. Opaste syttyy aseman tulo- ja lähtösuunnassa jos laiturilla olevasta junan hätäpysäytyskahvasta vedetään. Myös liikenteenohjaaja voi asettaa hätäopasteen.- Signal ”To 3” (flashing)
– Stop, emergency braking. The signal lights up in both arrival and departure direction of a station if the emergency stop handle at the platform is pulled. The traffic control person may also set the emergency signal.
– Opaste ”Jo 3”
– Ovi auki- Signal ”Jo 3”
– Door open– Opaste ”Jo4”
– Ilmoittaa, että vaunussa on häiriö tai, että hätäjarrua tai hätäpuhelinta on käytetty.
– Junalla voi ajaa.
– Signal ”Jo4”
– Shows that there’s a disturbance in the car or that the emergency brake or the emergency telephone has been used.
– The train can be driven.
– Opaste No 0
– Nopeusrajoituksen huomiomerkki.
– Lisäkilvellä ilmoitetaan rajoituksen nopeus ja etäisyys rajoituksen alkuun.
– Voidaan jättää pois, jos rajoitus on pysyvä- Signal No 0
– Warning sign of a speed limit
– The additional plate shows the speed limit and the distance to the beginning of the limit
– Can be left out if the limit is permanent
– Opasteet No1 ja No 2
– Nopeusrajoituksen alku-ja loppumerkki
– Alkumerkki ilmoittaa hitaasti ajettavan rataosuuden alun.
– Loppumerkki sijaitsee 130 m:n päässä hitaasti ajettavan rataosuuden jälkeen.
– Pääopastimen opasteet Po0,Po1,Po2,Po3 ja Pk0 kumoavat kiinteän nopeusrajoituksen alkumerkin No1.
(Siksipä opastetta No2 ei tavallisella metromatkalla näe)- Signals No1 and No2
– Start and end sign of a speed limit
– The start sign shows the beginning of a low-speed track section.
– The end sign is located 130 metres after the end of the low-speed track section.
– The primary signal signals Po0,Po1,Po2,Po3 and Pk0 override the fixed speed limit start sign No1 (which is why you don’t see any No2 signals during a regular metro trip)
– Opaste No 3
– Nopeusrajoituksen kulkutiemerkki
– Ilmoittaa kulkutien, jota nopeusrajoitus koskee- Signal No 3
– Traffic way sign of a speed limit
– Shows the traffic way that the speed limit refers to
– Opaste So 4
– Vaihteenohitusmerkki
– Osoittaa vaihteen ohittaneiden vaunujen lukumäärän junan etupäään sijaitessa merkin kohdalla- Signal So 4
– Switch passing sign
– Shows the number of cars that have passed the switch at the time the train’s front end is situated at the sign

– Opaste So 5
– Junansijoitusmerkki
– Asetetaan laiturille tai raiteelle osoittamaan, milloin koko juna on asemalaiturilla tai vastaavalla.
– Mikäli kilvessä ei ole numeroa pysäytetään 2-ja 4-vaunuiset junat junansijoitusmerkin kohdalle. 6-vaunuiset junat ajetaan aina laiturin päähän.

– Signal So 5
– Train placing sign
– Installed to a platform or the track to show when the whole train is at the platform or corresponding
– If there is no number in the plate, 2- and 4-car trains are stopped at the train placing sign while 6-car trains are always driven to the end of the platform.


– Opaste So 10 (vilkkuva)
– Miehiä työssä
– Opaste ilmoittaa, että huolto- ja kunnossapitomiehiä on radalla työssä.
– Opastin sijaitsee aseman lähtöopastimen läheisyydessä ja sen antama opaste on voimassa seuraavan aseman lähtöopastimelle.
– Opasteen ilmoittamalla alueella ajettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta.- Signal So 10 (flashing)
– Men at work
– The signal shows that there are maintenance men working at the track.
– The signal is situated in the vicinity of the departure signal of the station and the signal it shows is in force to the next station departure signal.
– At the area shown by the signal, driving requires special caution and attention.
Laiturioviopastin (2010 ? / 2011), joka kertoo ovatko laituriovet sellaisessa tilassa, että laituriin voi ajaa tai laiturista lähteä. Opastimessa palaa keltainen valo, kun kaikki laituriovet ovat kiinni eikä niiden kauko-ohjaimia ole käytössä. Punainen palaa aina muulloin ja sen palaessa laituriin ei saa ajaa eikä laiturissa oleva juna saa lähteä.
Laiturioviopastimia on laiturin kummassakin päässä molempiin suuntiin ja ne ovat normaalien pääopastimien lisänä.
Laiturioviopastimet lienevät vain Vuosaaren kokeilua varten, koska ovien ohjaus poikkeaa lopullisesti ratkaisusta.