ELY-keskukselta lupa poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä Tampereen raitiotien toteuttamiseksi Hallilassa.
ELY-keskuksen mukaan raitiotielinjauksen sijoittumispaikkoja Hallilaan on arvioitu asianmukaisesti. Liito-oravalle haitatonta linjausvaihtoehtoa ei ole löydetty. Valittu linjaus on raitiotien toimivuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisu ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa liito-oravalle.
Poikkeuslupa sallii liito-oravan nykyisen elinympäristön pienentämisen, kulku-yhteyksien heikentämisen ja kolmen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi soveltuvan risupesäpuun hävittämisen Hallilan Vackerinpuistossa. Luvassa edellytettyjen kompensaatiotoimien avulla liito-oravan pesintämahdollisuudet paranevat ja liito-oraville soveltuvia elinympäristöjä ja kulkuyhteyksiä turvataan lähialueilla.

Lue ELY-keskuksen tiedote asiasta.