Sm1 -junien saneeraus

Sisältö / Contents:
Yleistä Historiaa Linjatunnukset
Kalusto / Motive power and coaches
Sm1 -junien saneeraus
VR Groupin sivut / VR Group sites:
Kaavio / Route diagram : Pääkaupunkiseudun raideliikenne

Sm1 -junien saneeraus:

(tekstissä junalla tarkoitetaan moottorivaunua liitevaunuineen. Esim juna 6006 = Sm1 6006 + Eio 6206)
Saneeraus alkoi 1990-luvun puoleenväliin tultaessa, ensimmäinen saneerattu juna oli 6006. Se maalattiin saneerauksen yhteydessä poikkeuksellisesti vanhaan ”punaiseen” asuun, mutta maalipinta uusittiin kesällä1997 muita saneerattuja vastaavaksi. 6006 aloitti koeliikenteen saneerattuna keväällä 1994 M-linjalla. M-linja oli ainoa, jonka koko reitinosuudella oli korkeat laiturit kaikilla liikennepaikoilla. 6006:ssa oli tuolloin (1994-96) näet koeovet erikoisine ulostyöntyvine astinlautoineen. Matalat laiturit eivät siis kelvanneet.
Enemmän saneerattuja Sm1:iä saatiin liikenteeseen vuoden 1996 alkupuolelta alkaen.
Ensimmäiset olivat 6031 sekä 6033. Ne olivat samalla kaksi ensimmäistä ”punavalkoista” Sm1:tä. Näissä kahdessa ja kaikissa tämän jälkeen saneeratuissa Sm-rungoissa oli tavanomaiset ovet normaaleine porrasratkaisuineen.
Nämä kaksi poikkeavat muista saneeratuista siinä, että niiden kattokaaren alarajalla/sivuseinän ylärajalla menee näkyvä sadevesikouru (lista). Toinen ero muihin saneerattuhin nähden ovat mustat helmateksit sivujen alalaidalla. Myöhemmissä modernisoiduissa rungoissa vastaavat tekstit ovat hopeanharmaita.
Junissa 6031, 6033 sekä 6035 valmistekilvet ovat vielä ulkona sivuseinillä vaunujen ohjaamon sivuikkunan läheisyydessä. Moottorivaunussa kilvet ovat niiden alkuperäisllä paikoilla, mutta ohjausvaunuissa lähempänä ohjaamon sivuikkunaa. Sm1 6006+6206:ssa valmistekilvet ovat myös ulkona näkyvissä, mutta erikoisesti ohjaamon sivuikkunoiden alapuolella. Sijoitus ei muuttunut vuonna 1996 siinä yhteydessä, kun runko maalattiin punaisesta asusta punavalkoiseksi. Huomattakoon, että keväällä 1996 6006 liikkui lyhen aikaa sellaisena, että ovet oli muutettu normaaleiksi, mutta väritys oli perinteinen punainen. Junissa 6031, 6033, 6035 ja 6038 on näkyvissä vaunujen järjestysnumerot ulkona myös ”sisäpäädyssä” (mustat fontit), kun myöhemmin saneeratuissa ei enää ole. Moottorivaunuissa 6007, 6031, 6032, 6033, 6035 ja 6038 metalliset järjestysnumerot ovat sivuilla alkuperäisillä paikoillaan, kun myöhemmin saneeratuissa ne ovat Sm2-maisesti ohjaamon sivuikkunan alapuolella, samoin kaikissa ohjausvaunuissa.
Kaikissa modernisoiduissa Sm1:issä on kokonaan uusitut istuimet. Pieni osa istuimista on läppäistuimia.
Kaikista Eio-vaunuista on poistettu suuri matkatavaraosasto ja matkustajaosasto O6 on laajennettu ulottumaan tähän tilaan asti.
Eiob-vaunujen eteinen E4 on lyhennetty vastaamaan Eio-vaunujen normaalikokoista eteistä. Saneerauksen yhteydessä vuosina 1997-2000 vaunujen sarjatunnus muutettiin Eio:ksi
Vaunuissa 6241 – 6250 osasto O6 on laajentunut tavallaan alueelle, jossa aikanaan oli suuren eteisen ”laajennusosa” (siksi näiden vaunujen sivuikkunoiden mitatkin poikkeavat vaunuista 6201 – 6240).
Vaunuissa 6241 – 6250 on yksi paripenkki vähemmän kuin muissa saneeratuissa ohjausvaunuissa.
Saneerauksen yhteydessä sivuikkunat muutettiin siten, että lasit vaihdettiin tummennettuihin ja avattava tuuletusosa jätettiin vain joka toiseen. Kun alkuvuonna 2000 siirryttiin uudenlaiseen rahastusjärjestelmään lähinnä ruuhka-aikoina, tarvittiin uusia opastekilpiä. Niiden vuoksi joitakin tuuletusikkunoita jouduttiin korvaamaan tavallisilla ikkunoilla (ja osittain päinvastoin jotta tuuletusikkunoita olisi riitävästi).
Saneerauksen yhteydessä ohjaamoja uudistettiin merkittävästi, mm. tuulilasit ja koko keula sai uudenlaisen ilmeen. Ohjaamo varustettiin ilmastoinnilla..
Vaunuparien väliköt muuttuivat myös huomattavasti, esim. moottorivaunun ohjaamottoman pään ”pikku huoneet” suljettiin umpinaisiksi kaapeiksi ja vastaavasta kohdasta poistettiin tarpeeton sivuikkuna. Tosin junahenkilökunta joskus hoiti tähystyksen liikennepaikoilla aikanaan myös siitä ikkunasta.
Mainittakoon, että aikanaan selvästi muista Sm1:istä poikenneet ”protorungot” 6001 – 6005 on onnistuttu sulauttamaan saneerauksen yhteydessä todella paljon junia 6007 – 6040 vastaaviksi. Ainakin yksi erikoisuus näkyy vieläkin, eli vanhan saksisankavirroittimen jalusta katolla. Mutta esim. helmapeltien jäänteet on nyt hävitetty täydellisesti myös runkojen ”liitoskohdan” (moottorivaunu/ohjausvaunu) seutuvilta.
Kesällä 2000 liikenteessä olivat punaisina vielä junat 6027, 6030 ja 6037. 6037 poikkesi siinä mielessä muista, että se oli täyskorjattu juuri ennen saneerausohjelmaa, joten siihen oli ehditty tehdä mm. sivuikkunamuutokset jo ennen saneerausta. Samoin siihen oli ehditty vetää sinisävyinen lattiamatto, aivan kuten saneerattuihin juniin. 6030 ja 6027 menivät saneeraukseen kesän 2000 lopulla ja 6037 syksyllä 2000. Näin ollen punaisia Sm1:iä ei enää liikenteessä ole. Syksyllä 2000 saatiin saneerattuina liikenteeseen myös junat 6022 ja 6026.
Yksilöllisiä tapauksia: Junassa 6006 oli jonkin aikaa erilaiset istuimet kuin muissa, mutta ne on muutettu vastaamaan yleistä linjaa. Siitä huolimatta 6006 poikkeaa sisätiloistaan täysin muista, vaikka istuimet ovat nykyään ”normaalit plyyshiset”. 6006:n matkustajaosastojen ja eteisten väliset seinät ja ovet ovat täysin erilaiset verrattuna sarjajuniin. 6006:n sisäkaton muotoilu ja sisävalokalusteet poikkeavat kaikin tavoin yleisestä linjasta. 6031:ssä taas on erilaiset linjakilpinauhat kuin muissa, esim. linjaryhmävärit ovat käytössä. 6039:ssä on tuulilasin viereiset etukulmat kokonaan mustat ja junan päiden ilme näyttää ”mustanaamiomaiselta”.

The refurbishing of the Sm1 trains:

(in the text, ”train” means a motor car with its trailers. Therefore, e.g. train 6006 = Sm1 6006 + Eio 6206).
The refurbishing began around 1995. The first renewed train was 6006. During the refurbishing it was exceptionally painted with the old red colours, but was repainted in summer 1997 to match the other refurbished trains. The renewed 6006 was taken to traffic in spring 1994 on route M. This route was the only one with high-level platforms at all stations and stops. Back then (1994-96), 6006 namely had experimental doors with special outward carriage-steps. Low-level platforms wouldn´t have been suitable.
Additional refurbished Sm1 trains came to traffic from and since early 1996. The first two were 6031 and 6033. They were also the first two ”red-and-white” Sm1 trains. These and all other from here on refurbished Sm1 trains had regular doors with usual steps. These two trains differ from the other renewed ones in the sense that they have a visible gutter for rainwater between the top of their side walls and the lower edge of their top curve. Their second difference from the other refurbished trains are the black texts in the lower hems of the side walls. The later renewed trains have silver-grey texts.
In trains 6031, 6033 and 6035, the manufacturer plates are still outside on the side walls near the side window of the driver´s cabin. In the motor car, the plates are where they originally where, but in the steering cars closer to the cabin´s side window. In Sm1 6006+6206 the plates are also outside and visible, but oddly below the cabin´s side windows. The location wasn´t changed in 1996 when the train was repainted from red to red/white.
Let it be noticed, that in spring 1996 6006 for a brief period had its doors changed back to regular ones, but its colour was the traditional red.
In trains 6031, 6033, 6035 and 6038 the train numbers are also in the ”inner end” of the cars (black fonts), but no longer in the later refurbished trains. In motor cars 6007, 6031, 6032, 6033, 6035 and 6038 the metal numbers are still on their original places at the sides, but in the later refurbished ones (as in Sm2 trains) below the side window of the driver´s cabin, as also in all steering cars.
All modernized Sm1 trains have totally renewed seats. A small number of seats are folding ones. The large luggage compartment has been removed from all Eio trains, and the passenger compartment O6 has been extended to this space. The E4 vestibule of the Eiob cars has been shortened to correspond to the normal-size vestibule of the Eio cars. In trains 6241-6250 the compartment O6 has so to speek been extended to an area, where the ”expanded part” of the large vestibule used to be (that´s why these cars´ side windows also differ in size from those in trains 6201-6240). In trains 6241-6250 there is one double seat less than in the other renewed steering cars.
During the refurbishing the side windows were changed so that the glasses were switched to darkened ones and the opening part for airing was only left in every other window.
As a new system for ticketing (mostly during rush-hours) was taken to use in early 2000, new instruction signs were needed. Because of this some airing windows had to be replaced with regular windows (and partially vice versa, so there would be enough airing windows).
During the refurbishing the driver´s cabins were significantly renewed, e.g. the windshields and the whole front mask got a new look. The driver´s cabins were supplied with air-conditioning.
The passages between cars were also changed considerably, e.g. the ”small rooms” in the driverless ends of the motor cars were closed to cupboards and a useless side window was removed from the same spot… although the train personnel sometimes used to use that window for observation at stations, halts and stops.
Let it be mentioned that the ”prototype” frames 6001-6005 that once clearly differed from the other trains have during their refurbishing been made to look a whole lot like trains 6007-6040. At least one specialty can yet be seen, i.e. the stand for the old pantograph on the top of the train. But e.g. the remains of the lower hem plates have now been destructed completely, even from the ”seam areas” of the frames (motor car/steering car).
In summer 2000, trains 6027, 6030 and 6037 were still in traffic as red. 6037 differed from the others in the sense that it had been fully repaired just before the refurbishing project, so e.g. the side window changes had been made to it already before the renewal. It also had a blueish carpeting just like the refurbished trains.
The renewal of 6030 and 6027 was started in late summer 2000 and that of 6037 in autumn same year. Therefore no more red Sm1 trains remain in traffic.
In autumn 2000 even the refurbished trains 6022 and 6026 came back to traffic. Individual cases: train 6006 had for a while seats that differed from those in other trains, but they have been changed to correspond to the general style. Nevertheless, the inside of 6006 is fully different from the others even though the seats now are ”normal plush ones”. The walls and doors between the vestibules and the passenger compartments of 6006 are completely different from those in the serial trains. The shape of its ceiling and the light outfits inside are totally different from the general style. On the other hand, 6031 has destination tapes different from the others, they are e.g. equipped with route group colours. The front corners by the windshields of 6039 are totally black and the ends of this train resemble ”The Phantom”.

 Sm2 -junien saneeraus

Saneeraus alkoi talvella 2001 – 2002. Ensimmäisenä uusittiin runko 6061+6261. Yksikkö valmistui Hyvinkään konepajalta kesäkuussa 2002 ja se siirrettiin Ilmalan varikolle loppuvarustelua varten. Myöhemmin kesällä, tarkalleen sanottuna elokuun lopulla, yksikkö saatiin koeliikenteeseen, kun käyttölupa oli myönnetty.
Kaikki junat saneerattiin vuosina 2002–2010 VR:n Hyvinkään konepajalla. Ensimmäinen saneerattu yksikkö oli 6061+6261 ja viimeinen 6056+6256.
Sm2 on uusittu tietyiltä osin eri tavoin kuin Sm1. Ulkoa päin katsottuna Sm2:n suurin muutos saneerauksen jälkeen on (saneeraamattomaan Sm2:een verrattuna) punavalkoinen väriasu, kaksoisvalonheitin ”otsassa” sekä ilmastointikotelot ohjaamon katolla ulkona. Sekä pääty- ja sivuikkunat ovat entisenlaiset ja ikkunajärjestys on myös ennallaan (tässä siis poiketaan huomattavasti verrattaessa saneerattuihin Sm1:iin). Uutta on enemmänkin junayksikön sisätiloissa. Kaikissa matkustajaosastoissa on eteisten läheisyydessä tilaa lastenvaunuille/-rattaille ja tilan yhteydessä läppäistuimet. Järjestely vastaa tältä osin täysin saneerattuja Sm1:iä. Istuimet on uusittu kokonaan samanlaisiksi kuin Sm1:issä sekä Sm4:issa, mutta uusitussa Sm2:ssa verhoilun väri on vihertävä. Matkustajaosastojen päätyseinät ovat keltaisensävyiset. Sivuseinät ovat valkoiset, kuitenkin ikkunalinjan alapuolella harmaat. Lattia on hyvin vaalealla, vihertävällä matolla varustettu. Vertailun vuoksi muistutettakoon, että saneeratuissa Sm1:issä ja perusteellisesti täyskunnostetuissa Sm2-junissa lattian pinta on sinisävyinen. Matkustajatilojen katto on entisenlainen, mutta sisävalokalusteet on muutettu samanlaisiksi kuin saneeratuissa Sm1:issä.
Matkustajaosastojen O3 ja O4 sisäseinämiä on poistettu moottorivaunun ja ohjausvaunun liitoskohdan lähettyviltä, millä on aikaansaatu avaruuden tuntua ko. osastoihin. Ohjausvaunussa sijaitseva käymälä on entistä selkeämmin osastossa O4 niin, ettei WC:hen mennä erillisen eteisen, eteiskäytävän tai muun välikön kautta, mikä huomattava ero verrattuna saneeraamattomaan Sm2:een tai saneerattuun Sm1:een nähden. Eteinen E4 on saneeratussakin Sm2:ssa (eli täsmälleen ottaen Eioc:ssa) pinta-alaltaan suuri. Aikanaan vastaavalla eteisellä varustetut Eiob-vaunut 6241 – 6250 muutettiin saneerauksen yhteydessä pienellä eteisellä varustetuiksi. Eioc 6261:n E4:ään on sijoitettu koukut kolmelle polkupyörälle sekä tilaa esim. pyörätuoleille, tai muille kookkaille matkatavaroille. E4:n ja ohjaamon välisessä osastossa O6 on tilaa lastenvaunuille samassa kohdassa kuin Eio-vaunuissa (Sm1:ien ohjausvaunuissa) ja ko. tilan yhteydessä on läppäistuimet. Suurikokoisen E4-eteisen ja tilaa nielevän lastenvaunupaikan ansiosta O6:n varsinainen matkustajatila on huomattavan pieni verrattuna Sm1:ien ohjausvaunuihin 6201 – 6250. Toisaalta tässä menetetyt istumapaikat saadaan takaisin Sm2:ien typpikohtaisien tilajärjestelyjen ansiosta osastoissa O1, O3 ja O4. Ne kaikki ovat suurempia kuin Sm1-yksiköiden vastaavat osastot.