Kulosaari

Yhdistys: etusivu

The Society: Frontpage

KERTOMUS KULOSAAREN RAITIOTIESTÄ

Raitio 1-1986

Aktiebolaget Brändö Villastad rakensi, saatuaan Helsingin kaupungilta luvan, vuonna 1911 sähköraitiotien Helsingin kaupungin alueella pitkin Pääskylänkatua Itäiseltä Viertotieltä Sörnäisten niemeen ja siihen liittyvänä 1,3 km pitkän raitiotielinjan asuntotonteiksi palstoitettuun Kulosaareen, joka sijaitsee Vanhankaupungin selällä. Linjat yhdistettiin höyrylautalla, joka kuljetti raitiovaunun Sörnäisten salmen poikki.

Kun liikenteen hoitamisessa ilmeni vaikeuksia, perustettiin erityinen Brändö Spårvägsaktiebolag (Kulosaaren raitiotieosakeyhtiö) -niminen liikenneyhtiö, joka anoi vuonna 1915 Valtioneuvostolta lupaa rakentaa sähkörautatie Sörnäisten niemestä Sörnäisten salmen, Kulosaaren ja Kulosaaren salmen kautta Kulosaaren kartanoon. Valtioneuvosto myönsi luvan 22. kesäkuuta 1916.
Toimiluvan mukaan Brändö Spårvägsaktiebolag -yhtiöllä oli oikeus:
nimellä »Brändö Spårväg (Kulosaaren raitiotie) rakentaa matkustajien ja tavaran kuljetukseen tarkoitettu sähkökäyttöinen raitiotie Helsingin kaupungissa sijaitsevasta Sömäisten rannasta Kulosaaren kautta Helsingin pitäjässä sijaitsevaan Kulosaaren kartanoon, sekä tarvittava. siltayhteys Sörnäisistä Norsörnin kautta Kulosaareen ja sen vieressä sijaitsevan Naurissaaren kautta Kulosaaren kartanoon.
Raitiotien piti olla yksiraiteinen, raideleveydeltään 1,00 m, ja rakenteeltaan samanlainen kuin Helsingin kaupungin alueella toimivat raitiotiet.
Lisäksi annettiin seuraavat määräykset, jotka koskivat Sörnäisten rannasta Helsingin kaupungin hallinnassa olevien vesialueiden itärajalle, nk. Norsöreniin, ulottuvaa siltaa:
1) Kääntösillan kulkuaukkojen leveyden on oltava 13,6 m vedenpinnan ylä- ja alapuolella; sillan alareunan on oltava kulkuaukon ulkopuolikkaalla vähintään 4,5 m normaalivedenpinnan yläpuolella, ja sisäpuolikkaan on oltava vaakasuoran linjan yläpuolella, jonka korkeus on kääntösillan tukipilarin kohdalla 3,75 m ja aukon keskikohdalla 4,5 metriä normaalivedenpinnasta;
2) Raitiotien ajojohdinta tai muita johtimia ei saa sijoittaa kiinteästi kulkuaukon yläpuolelle;
3) Slta laitteineen on rakennettava niin, että väylät samoin kuin siltaa ympäröivät vesialueet voidaan syventää siltaa vaarantamatta 7 metriin Katajanokan selän normaalivedenpinnasta mitattuna;
4) Kulkuaukkojen kummallekin puolelle sijoitetaan alusten varppausta varten tarvittavat tiktaalit ja johteet käyntisiltoineen kaupungin satama- ja rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti;
5) Kääntösilta avataan ja suljetaan mekaanisesti;
6) Yhtiön palkkaama kääntösillan käyttöhenkilöstö on purjehduskautena jatkuvasti paikalla, jotta merenkulku Vanhankaupunginlahdelle ja -lahdelta voi sujua esteettä ja joutuisasti kautta koko vuorokauden;
7) Silta valaistaan purjehduskautena pimeän tulosta auringon nousuun; sillan kulkuaukkoihin on sijoitettava opastimet, jotka ilmaisevat selvästi ja kaikkina vuorokauden aikoina, että alus voi purjehtia kulkuaukkojen läpi; sekä
8) Heti kun Vanhankaupunginlahteen johtava väylä on ruopattu 7 metrin syvyiseksi tai kaupungin liikenneolot edellyttävät tässä määrättyä leveämpiä kulkuaukkoja, yhtiön on levennettävä aukot, kuitenkin enintään 18 metrin vapaaseen leveyteen.

Kulosaaren ja Naurissaaren poikki ulottuvasta radasta, jonka kokonaispituus on 2100 m, oli niin kuin edellä mainitaan, jo vuonna 1911 rakennettu 1300 m pituinen osuus, jota myös sittemmin liikennöidään. Jäljelle jääneellä 800 m osuudella rakennettiin kesällä ja syksyllä 1916 ratapohjaa, mutta työt keskeytettiin talvella 1917 eikä niitä ole vielä aloitettu uudelleen.
Naurissaaren ja Kulosaaren kartanon välisen Kulosaaren salmen välisen sillan työt aloitettiin syksyllä 1916 ja saatiin valmiiksi kevättalvella 1917.

Silta, joka rakennettiin insinööri E. A. Löthnerin piirustusten mukaan, on 72,3 m pitkä paalusilta, jossa on 16 kpl 4 m mittaisia jänteitä ja kulkuaukko, jonka vapaa leveys on 6,8 m ja vapaa korkeus 3,75 m normaalivedenpinnasta. Sillan kokonaisleveys on 9,0 m, josta ajoradan osuus on 6,75 m ja jalkakäytävien 2,25 m. Silta on, niin kuin edellä sanotaan, rakennettu paalujen varaan, jotka ulottuvat keskimäärin 9,0 m normaalivedenpinnan alapuolella olevaan peruskallioon. Sillan laskelmat perustuvat tavallisen liikkuvan kuormituksen ja raitiovaunun lisäksi Suomen Valtionrautateiden tavaravaunuihin.
Sörnäisten salmen poikki ulottuva siltayhteys koostuu osittain puurakenteisesta paalusillasta ja osittain salmessa olevan Norsörnin matalan kohdalla sijaitsevasta kiinteästä penkereestä. Sillan kokonaispituus on 630 m, josta penkereen osuus on 125 m ja siltojen osuus 165 m sekä 340 m.
Puusiltojen ja kääntösillan virtapilarin rakennepiirustukset ovat professori Jalmar Castrenin laatimat, ja raudasta valmistetun kääntösillan rakennepiirustukset on laatinut berliiniläinen Steffens & Nölle Actiengesellschaft.
Sillan laskelmia laadittaessa on käytetty perusteina seuraavia kuormituksia:
 Jalkakäytävä: tasaisesti jakautunut kuormitus 500 kg/m2
Ajorata: 22 tonnin painoinen kaksitelinen raitiovaunu, jonka telien etäisyys on 5 metriä ja telin akseliväli 1,5 m; 8 tonnin painoinen kuorma-auto; 18 tonnin painoinen höyryjyrä.
Sillan puurakenteisen osan vapaa leveys on 6,8 m, josta ajoradan osuus 4,9 m ja jalkakäytävien 1,9 m; toinen jalkakäytävä on 1,4 m leveä ja toinen, vain hätäkäyttöön tarkoitettu, 0,5 m. Raitiotien raide on sijoitettu jalkakäytävän eteläreunaan.
Kääntösillan vapaa leveys on 6,1 m, josta ajorataa 4,4 m.
Norsörnin ja Kulosaaren välinen silta on rakennettu 10 paalusta koostuvien paalupukkien varaan, ja ulottuvat paalut kiinteään pohjaan, joka on 10-13 m normaalivedenpinnan alapuolella. Paalupukkien keskinäinen etäisyys on 4,8 m ja jänteiden kokonaismäärä on 25. Kahdesta kohdasta puuttuu 0,6 m vedenpinnan yläpuolelle sijoitettu pitkittäinen jäykiste, joten soutuveneille jää vapaa kulkuaukko. Sillan kannen korkeus vedenpinnasta on 2,5 m.
Norsörninmatalan kohdalle rakennettu penger on täytetty pääasiassa louheella, kuivamuuratut verhoilut ovat pystysuorat ja täytetyt murskeella ja soralla.
Sörnäisten niemen ja Norsörnin välisessä osuudessa on keskelle salmea sijoitettu kääntösilta ja sen kummallakin puolella paalupukkisilta. Pukeissa on 10-20 paalua veden syvyyden mukaan.
Paalut on jatkettu Construktor-yhtiön keksimällä menetelmällä ja ne ulottuvat kiinteään pohjaan, joka on jopa 22 -30 m syvyydessä. Pukkien etäisyys on 5,6 m ja riittävän vakavuuden saavuttamiseksi ne on tuettu veden alla joka suuntaan ulottuvilla poikittaistuilla.
Erittäin syvissä kohdissa, esimerkiksi Norsörnin vieressä, on käytetty soraa lisävahvistukseen. Norsörnin puoleisessa sillan päässä käytetään kiviarkkuja, jotka on laskettu porrasmaisesti louhitulle kallioalustalle. Läntisen osan jänteiden määrä on 39 ja itäisen osan 15. Sillan kannen korkeus on 3,20 m normaalivedenpinnasta ja nousu 1:20 kääntösiltaan päin.
Kääntösillan keski- ja sivupilarit koostuvat paalujen varaan perustetuista kiviarkuista, joiden veden pinnan yläpuolella oleva osa on rautabetonia.
Kääntösillan on suunnitellut ja rakentanut berliiniläinen Steffens & Nölle Actiengesellschaft, ja koonnut helsinkiläinen Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiö. Silta on kaksivartinen levysilta ja sen kokonaispituus on 34,76 m. Sillan kannen korkeus normaalivedenpinnasta on 6,05 m. Pilarien väliset vapaat kulkuaukot ovat 13,6 m leveät ja vapaa korkeus sillan alla näissä aukoissa 4,330 m ja 4,850 m normaalivedenpinnasta.
Kääntösilta voidaan nostaa ja kääntää sekä käsin että mekaanisesti sähkömoottorien voimalla.
Norsörnin ja Kulosaaren väliset silta- ja pengerrystyöt käynnistyivät huhtikuussa 1917 ja jatkuivat helmikuuhun 1918, jolloin punakapina keskeytti ne. Työt jatkuivat kapinan jälkeen ja käynnistyivät Norsörnin ja Sörnäisen niemen välisellä osuudella.

Sillan ensimmäinen osa valmistui vuoden 1918 aikana.
Kun sotatilan aikana oli vaikea hankkia toimilupaehtojen edellyttämää kääntösiltaa, yhtiö anoi Valtioneuvostolta lupaa rakentaa tilapäisesti pienempi nostosilta aukkoineen, mihin Valtioneuvosto suostui syyskuussa 1918.
Kun tilanne muuttui nopeasti rauhanteon jälkeen, yhtiö onnistui hankkimaan Saksasta sillan ja täyttämään aiemmin asetetut ehdot erittäin kohtuulliseen hintaan Rmk 137.000:fob Stettin. Tämä tarjous oli noin 400.000:- Rmk halvempi kuin halvin suomalaisen yrityksen tarjous, joten se hyväksyttiin ja silta, joka tilattiin 18. helmikuuta 1919, toimitettiin saman vuoden heinä-syyskuussa.
Sillan asennustyöt, joita saksalaisen yhtiön edustaja valvoi, sujuivat niin joutuisasti, että koko työmaa valmistui joulukuussa 1919.
Koko raitiotien, ja erityisesti Sörnäisten salmen sillan kustannukset ovat nousseet huomattavaksi, syynä erityisesti huonon savipohjan edellyttämät vaikeat perustustyöt. Sillan riittävän lujuuden varmistamiseksi jouduttiin nimittäin käyttämään sukeltajaa erittäin laajalti. Töiden sujumista vaikeuttivat lisäksi useat lakot ja lopulta maan ajautuminen sotatilaan.
Toimilupaan sisältyvän raitiotien kustannukset ovat seuraavat:

Vuonna 1911 Kulosaareen rakennettu rata: 107.816:62
Aloitetut radan jatkotyöt:         69.658:76
Kulosaaren salmen silta:          98.696:77   
Sörnäisten salmen silta:        3.466.558:49
Yhteensä              Fmk 3.742.730:64

Silta avattiin yleiseen liikenteeseen 16. joulukuuta 1919 silloisen kulkulaitosministerin sekä Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ja Helsingin kaupungin edustajien läsnäollessa.

Brändö Spårvägsaktiebolag -yhtiön johtokunnan esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 22. elokuuta 1916.
1) Hertonäs Jernvägsaktiebolag -nimisen yhtiön osakkeiden merkitseminen
Hertonäs Gods Aktiebolag -nimisen yhtiön johto on viime toukokuun 31. päivänä pitämässään kokouksessa päättänyt perustaa Hertonäs Järnvägsaktiebolag (Herttoniemen Rautatieosakeyhtiö) -nimisen yhtiön, jonka osakepääoma on Fmk 500,000:-, normaaliraiteisen rautatien rakentamiseksi ja liikennöimiseksi, ja on tarkoitus, että rataosaa Herttoniemi - Kulosaari liikennöi Brändö Spårvägsaktiebolag, jota tarkoitusta varten asennetaan kolmas kisko. Tätä päätöstä tehdessään on edellä mainittu johtokunta edellyttänyt, että Brändö Spårvägsaktiebolag, jonka raitiotien liikennemäärää Herttoniemen rautatie lisäisi, merkitsee Fmk 45.000 arvosta Hertonäs Jernvägsaktiebolag -yhtiön osakkeita.
Johtokunta esittää:
että yhtiökokous oikeuttaa johtokunnan yhtiön laskuun merkitsemään Fmk 45.000 edestä Hertonäs Jernvägsaktiebolag -yhtiön osakkeita.
2) Oikeuden myöntäminen Aktiebolag Brändö Villastad -yhtiölle vesi- ja muiden johtojen vetämiseksi pitkin raitiotielinjaa
Kun Aktiebolaget Brändö Villastad on korvauksetta luovuttanut maata raitiotielle, on yhtiöllä puolestaan oikeus vaatia lupaa vesi- ja muiden johtojen vetämiseksi pitkin raitiotielinjaa.
Johtokunta esittää:
että yhtiökokous antaa Aktiebolaget Brändö Villastad -yhtiölle tai sen edusmiehelle luvan vetää vesi- ja muita johtoja pitkin raitiotien linjaa, jolloin peritään ainoastaan suorat kustannukset.

Joulukuussa 1919 siltamaksut olivat:
- kävelijät 50 p
- ajoneuvot ja autot kuljettajineen 1 mk
- kuorma-autot 1,50 mk - Vuosilippu autoille (kuljettaja + 2 matkustajaa) 750 mk

Tuohon aikaan raitiovaunun kertalippu Helsinki - Kulosaari maksoi 1,50 mk. Hintaan sisältyi myös siltamaksu. Alennuslipulla sama matka maksoi 1,25 mk ja vuosilippu maksoi 700 mk.
Lukijoille huomautetaan tarkennuksena, että aiemmassa tekstissä mainittu Norsörn -niminen luoto on suomeksi nimeltään Kuorekari. Nimi oli vakiintunut käyttöön jo vuosisadan alussa, vaikka esimerkiksi tuolloiset karttaesitykset olivat voittopuolisesti ruotsinkielisiä.
Kulosaaren eli Helsingin 42. kaupunginosan mielenkiintoisesta historiasta vielä muutama sana: Kulosaari käsittää pääosan 1500-luvulla muodostetusta Brändön rälssitilasta. Maantieteellisesti nykyisessä Herttoniemessä sijaitsevassa kantatilasta erotettiin vuonna 1907 saari ja Kivinokan alue, huvila-asutukseen. Varsinainen kartanon alue on ollut alkujaan myös omalla saarellaan, mutta maannouseman vuoksi se on nyt siis osa manterelta.
Kulosaarelle alkoi syntyä huvila-asutusta heti sen jälkeen, kun tarkoitusta varten oli vuonna 1907 perustettu Ab Brändö Villastad -yhtiö. Yhtiön perustajana oli joukko helsinkiläisiä arkkitehtejä, insinöörejä ja liikemiehiä. Kulosaaren osittaminen huvilatonteiksi alkoi vuonna 1908. Pääosa tonteista muodostettiin vuonna 1909, jolloin myös Kulosaaren huvilakaupunki sai alkunsa. Raitiotie höyrylauttoineen saatiin käyttöön 19.11.1910. Huvilakaupunki järjestäytyi taajaväkiseksi yhdyskunnaksi vuonna 1917 ja irrottautui Helsingin maalaiskunnasta itsenäiseksi Kulosaaren kunnaksi vuoden 1922 alusta.
Ab Brändö Villastad liikennöi raitiotietä vuoden 1914 loppuun ja vuoden 1915 alusta liikenteenhoidosta vastasi Brändö Spårvägsaktiebolag. Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Oy osti liikenteen kiinteine laitteineen ja vaunuineen 1.6. 1928. Kulosaaren kunta liitettiin vuoden 1946 alueliitoksissa Helsinkiin.
JORMA RAUHALA

Kulosaaren raitiotien lyhyt linjahistoriikki

1909: Helsingin Raitiotie-ja Omnibus Oy ja Ab Brändö Villastad sopivat raitiotielinjasta. Kaupunki kielsi yhdyssillan rakentamisen ja alettiin suunnitella raitiovaunulautan hankintaa.

25.9.1910: Liikenne aloitettiin Vilhonvuoresta Itäiseltä Viertotieltä (Hämeentie) Pääskylänkatua pitkin Sörnäisten lauttarantaan.

19.11.1910: »Brändö»-lautan ja Kulosaaren puoleisen raitiotien liikenne alkoi. Kulosaaressa linja Eteläisellä Kiertotiellä (nykyinen Kulosaarentie koko pituudeltaan). Raitiotien rakensi ruotsalainen ASEA-yhtiö.

2.1913: Kulosaaren vaunut alkoivat kulkea Sörnäisistä Kauppatorille saakka.

1.1.1915. Liikenne siirrettiin Brändö Spårvägsaktiebolagin nimiin.

5.1919: ASEA:n valmistamat kaksi teakkorista (ja maamme ensimmäistä) telivaunua toimitettiin. Vaunut oli tilattu jo vuonna 1916. Numerot olivat BI ja BII, vuodesta 1943 113 ja 114, ja vuodesta 1945 68 ja 69. Vaunun »Brändö» -tekstit poistettiin vuonna 1934 sivuista.

16.12.1919 Kulosaaren puusilta avattiin ja lauttaliikenne lopetettiin. Lautta myytiin vuonna 1921 joko valmistajalleen Kone-ja Siltarakennus Oy:lle tai Ahvenanmaalle Saltvikiin.

1925: Raitiotien myynnistä HRO:lle keskusteltiin.

1.6.1928: HRO osti raitiotien kalustoineen.

1935: Linjatunnus KB otettiin käyttöön. Linjavärit vihreäkeltainen. Aiempi tunnus B ja valkeat kilvet.

1935: Päätettiin ryhtyä toimiin liikenteen hoitamiseksi linja-autoilla sillan heikon kunnon takia. Rata jätettäisiin paikoilleen.

2 -3.1936: Silta niin heikossa kunnossa, ettei vaunuilla voitu liikennöidä. Korvikebussit Viikin ja Herttoniemen kautta sekä osittain myös jäätä pitkin suoraan Sörnäisistä. Jään yli myös hevosreellä KB:n korvikeliikennettä.

1937: Raitiovaunuilla liikennöitiin tilapäisesti noin 140 päivää.

7.3.1938: Autolinja KB muutettiin linjaksi 40.

11.9.1939: Raitiovaunulinja KB käynnistettiin uudelleen, autolinja 40 lakkautettiin.

4 -5.1944: Kaksi kolmesta KB:n vaunusta liikennöi vain Kulosaaren-Pääskylänkadun väliä, joka kolmas vaunu ajoi Kauppatorille.

15.12.1950: Linjaa alettiin liikennöidä myös linja-autoilla siltapenkereen vajoamisen takia.

14. 2.1951: KB:n raitiovaunuliikenne päättyi ja seuraavana päivänä aloitti Bussilinja Rautatientori - Kulosaari (linja 30).

1957: Uusi Kulosaarensilta avattiin liikenteeseen ja vanha silta purettiin sen vierestä pois.

siltakuva 1